7522 5959  
  reception@kiropraktorvarde.dk

Privatlivspolitik

Utilsigtede hændelser

Hvis der sker en utilsigtede hændelse på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson, som bliver bekendt med den utilsigtede hændelse. Vi indrapporterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klagemuligheder

Du har altid mulighed for at klage over behandler/oplevelse ved Kiropraktorerne i Varde. Vi tager altid klager meget alvorligt. Din klage vil blive taget op på førstkommende personalemøde, og du vil få en tilbagemelding fra klinikken, når vi er færdige med at behandle din klage.
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du vil klage over, er det ligeledes muligt at anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager Din behandler assisterer gerne med at udarbejde denne klage.

Styrelsen for patientklager
Patienterstatning

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan du ligeledes søge om erstatning.
 Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen. 
På Styrelsen for Patientklager er der yderligere information om patienterstatning. Din behandler assisterer gerne med at lave en anmeldelse.

Patienterstatningen Styrelsen for patientklager
Datasikkerhed

Hermed informeres om, at din behandler har adgang til din journal på klinikken. Dette sker for at sikre korrekt identifikation, det bedste patientforløb og intern læring. Derudover har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant. Alle ansatte på klinikken er selvfølgelig underlagt tavshedpligt.​ 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Privatlivspolitik senest opdateret den 15. november 2023. 

Din tryghed er vigtig for Kiropraktorerne i Varde. Vi passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om, hvad vi bruger dem til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også se, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

Hvilke persondata og formål

Kiropraktorerne i Varde er en kiropraktisk klinik, der udfører behandlinger. I den forbindelse indsamler og behandler vi en række persondata afhængig af situationen. Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om vores behandling i den specifikke situation.

Når du kontakter os og aftaler en tid, eller booker en tid online, så noterer vi nogle persondata. Det gør vi for at kunne lave korrekt patientidentifikation og for at kunne bekræfte din booking. Vi noterer og benytter os af følgende persondata:
Navn, E-mailadresse, mobilnummer, CPR nummer.

I forbindelse med at du modtager behandling hos Kiropraktorerne i Varde, registrerer vi nogle af dine personoplysninger, når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør vi primært, for at vi kan give dig en kvalificeret, tilpasset og sammenhængende behandling. Vi gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde overfor din forsikring.

Når du kommer til behandling ved Kiropraktorerne i Varde, er det vigtigt, at du har dit sundhedskort med. Via vores kortscanner får vi den relevante information, vi har brug for, uden at du skal informere om det ved skranken. Det er oplysninger som navn, CPR-nummer, adresse og lægehus. Korrekt identifikation skal forudgå ethvert behandlingsforløb.

Som autoriseret sundhedsperson, er din behandler endvidere underlagt ekstra krav til journalføring (f.eks. gennem Sundheds- og Autorisationsloven). Det indebærer blandt andet, at vi er forpligtet, til at opbevare dine journaldata i mindst 10 år.

Når du er leverandør eller samarbejdspartner:
Når Kiropraktorerne i Varde er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at vi også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du os typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi ved, hvem vi handler med.
 Oplysningerne er nødvendige for os, så vi opnår den ydelse, vi har aftalt med dig.
 Vores grundlag for at behandle oplysningerne er for at vi sammen kan leve op til aftalen (kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også vores legitime interesse, så vi kan gøre brug af f.eks. reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar.
 Vi sletter regelmæssigt data når vi ikke længere har behov for dem. Særlige regler kan dog gøre, at vi kan eller skal behandle data i længere tid. Opbevaringen sker naturligvis med respekt for Kiropraktorerne i Vardes forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, f.eks. regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Dine rettigheder

Når Kiropraktorerne i Varde behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig.

 

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til, at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til, at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

Retten til sletning
Vi sletter regelmæssigt persondata, når vi ikke længere har behov for at benytte dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende.

Opbevaring af dine personoplysninger i journal

Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.

Dine rettigheder

Du har ret til at få en kopi af din journal. Vi må dog ikke sende den via mail, da den jo indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe den, og du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal til dem gennem et sikret system.
Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at vi ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Vi kan være berettiget til at behandle (f.eks. opbevare) dine persondata på et andet grundlag end samtykke.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores klient/kunde-relation. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.
Se hvordan herunder. Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.

Lovtekster

Bekendtgørelse nr. 1225 af 08. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Bekendtgørelse nr. 1225

Lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer

Lovbekendtgørelse nr 210

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på følgende mail eller telefon:

reception@kiropraktorvarde.dk 7522 5959
Du kan klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Kiropraktorerne i Vardes behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener vi har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. 

Datatilsynet

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, fremgår ovenfor i afsnit: ​Oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger.